Globalisering.

Globalisering.

Is de globalisering doorgeschoten of is het juist goed dat we relatief gemakkelijk producten en diensten kunnen importeren en exporteren. Nederland moet het hebben van een open economie, voor ons is het belangrijk dat we met niet teveel handelsbelemmeringen te maken krijgen. We hebben weinig tot bijna geen eigen grondstoffen en moeten het hebben van onze kenniseconomie en de handel met het buitenland.

Ons onderwijs moet voldoende kwalitatief zijn anders raken we onze goede positie als kennisland kwijt.We kunnen niet achterover leunen en moeten waakzaam blijven zodat we niet achterop raken. Daarom is er altijd veel aandacht voor het onderwijs. Naar mijn mening vaak niet de juiste aandacht.

Globalisering heeft zeker voordelen.

Je kunt je beter specialiseren in bepaalde producten of diensten. Je kunt immers gemakkelijk de spullen die je nodig hebt kopen in het buitenland. Echter ieder voordeel heeft zijn nadeel, je importeert ook de negatieve kanten. Negatieve kanten zijn dat landen als bijvoorbeeld China. Hier producten tegen dumpprijzen op de markt kunnen brengen. Dit kunnen ze doen omdat Chinese bedrijven subsidies krijgen en daardoor veel goedkoper kunnen produceren.

Bijvoorbeeld goedkope producten van plastic. Waarvan men al heel snel de waarde niet meer van ziet. Gevolg, veel van dit soort producten worden zomaar weg gegooid en komen in de natuur terecht. Laatst werd er nog op 11 kilometer diepte in de oceaan plastic gevonden. Dit zorgt weer voor hoge maatschappelijke kosten. Maatschappelijke kosten zijn kosten waar de gehele samenleving voor moet opdraaien. Dit komt omdat de vervuiler dit niet zelf doet. Verder is het nadeel dat je streekproducten moeilijker verkocht krijgt. Je kunt deze producten namelijk goedkoper kopen in het buitenland.

Nadelen globalisering.

Gevolg is dat er producten van alle kanten van de wereld worden getransporteerd. Dit zorgt weer voor onnodig veel brandstofgebruik en CO2 uitstoot. Veel producten en met name voedsel moet je zelf kunnen produceren. Zodat je geen onnodig brandstofgebruik hebt. Verder is het belangrijk dat je als economie niet alleen het moet hebben van de financiele dienstverlening. We moeten ook een maakindustrie blijven behouden. Zodat je een veelzijdige economie hebt. Die op meerdere poten staat en niet alleen gebaseerd is op banken en verzekeringsmaatschappijen. Daarom moet je toch je eigen maakindustrie beschermen tegen oneerlijke concurrentie van het buitenland.

De Corona crisis :

Nu blijkt hoe kwetsbaar we zijn, we zijn totaal niet zelfvoorzienend. We zijn erg afhankelijk geworden van het buitenland. We importeren niet alleen positieve effecten maar zeker ook negatieve effecten. Naast dumpartikelen importeren we nu ook virussen. Dit komt mede door het intensieve vliegverkeer. De vraag is moeten we ten koste van alles, altijd de grenzen zo maar open houden. Mijn voorstel is dan ook om te komen naar een economie model die meer met de realiteit te maken heeft.

Die toch weer oog heeft voor eigen streekproducten. Die niet altijd de reflex heeft, wat van ver komt is beter en goedkoper. Vaak is goedkoper uiteindelijk toch duurder. Zeker moeten we niet alle grenzen gaan dicht gooien en tijden van vroeger komen ook niet meer terug. Toch moeten we veel kritischer worden m.b.t. welke producten voeren we in en welke kunnen we weer zelf gaan produceren. Verder ook veel kritischer worden op het vliegverkeer. Welke vluchten willen we nog wel en welke niet. Het heilig verklaren van marktwerking, is niet de oplossing. Open grenzen moet niet het doel zijn maar een middel dat meerwaarde moet hebben.

Mijn conclusie.

Ja globalisering is goed. Echter we moeten ervoor waken dat we niet te zeer een speelbal worden. Van andere, met name grotere landen. Die gemakkelijker goedkoper kunnen produceren door hun schaal voordelen. Mijn mening, men mag best de invloed van multinationals meer beperken. Verder is het van belang om meer de eigen maakindustrie te beschermen. Echter ook hierin moeten wij niet doorschieten.

zie ook https://www.jaccoheijnen.nl/economische-modellen/

Karl Marx

Karl Marx

Karl Marx

Wie was Karl Marx??? Karl Marx was een Duits filosoof en niet een econoom.(1818-1883) Hij liet zich inspireren door o.a. een andere filosoof namelijk Hegel. Zijn uitgangspunt is het zorgen voor een ideale aardse samenleving. In het christelijk en joodse geloof wil je en streef je naar een ideale samenleving na de dood. Karl Marx wilde dit bereiken in het aardse leven en niet na de dood. Hij was geen aanhanger van een godsdienst.

Geen dromer.

Toch was Karl Marx geen dromer, hij ging echt uit van de wetenschap. Dit was zijn uitgangspunt. Maatschappelijke positie wordt niet verkregen door goden maar door een harde strijd om het bestaan. Hij gaf het bewijs dat je een visie en ideaal kunt hebben zonder een vage dromer te zijn. Juist het gebrek aan visie en idealisme ontbreekt in de huidige politiek. Daarom krijg je ook het gevoel dat de politiek altijd achter de feiten aanholt. Dus kunnen wij zoveel jaren later toch nog veel leren van een denker als Marx.

Das Kapitaal.

Als je het over Karl Marx hebt, dan moet je het ook hebben over zijn baanbrekend werk das Kapitaal. Als je in dit boek leest valt je natuurlijk wel op dat we hier midden in het Industriele Tijdperk zitten. Veel termen en opmerkingen zijn enigszins gedateerd. Toch zijn er waardevolle lessen te trekken uit zijn theorie. Het goed benoemen van de schaduwzijde van het kapitalisme. Verder ook het goed beschrijven van de menselijke waarden, die ook voor een arbeider moet zijn weggelegd.

Kanttekening bij zijn theorie.

Een kanttekening bij zijn voorspellingen, de arbeider heeft het niet steeds slechter gekregen. Het kapitalisme loopt ook niet op zijn laatste benen. Toch merk je dat als je de marktwerking volledig zijn gang laat gaan dat dit ook niet werkt. In diverse marktvormen merk je dat de overheid toch moet ingrijpen. Gebeurt dat niet dan ontstaat er een situatie dat een sterke speler zijn concurrenten opkoopt. Met als gevolg dat er een soort van monopolie ontstaat. Waar een aanbieder op de markt bepaalt wat er gebeurt en hoe hoog de prijzen worden. Dit is natuurlijk voor de consument erg ongunstig.

Keynes en de vraagzijde.

Keynes

Keynes
Keynes

John Maynard Keynes.

Deze Britse econoom leefde van 1883 tot 1946. Keynes was de man van de lange adem. Hij geloofde heilig in lange termijn investeringen. Hij ging duidelijk verder dan korte termijn denken. Op korte termijn heb je altijd last van bepaalde schommelingen binnen de economie. Deze schommelingen moeten niet meteen leiden tot paniek. Goed economisch/ investeringsbeleid kan daarbij doeltreffend zijn.

Zelf was hij ook een investeerder, dit met succes. Zijn investeringen waren beduidend hoger dat het Brits gemiddeld rendement. Hij was een adviseur van de Britse regering in oorlogstijd. Keynes heeft in Bretton Woods de basis gelegd van het naoorlogs Economisch systeem. Heel veel generaties leerlingen zijn in het voortgezet onderwijs al geplaagd met zijn theorie over de economie.

Vraagzijde

Keynes geloofde heilig in het investeren in de economie, zodat de vraag naar goederen en diensten omhoog ging. De zogenaamde effectieve vraag stijgt door ervoor te zorgen dat er minder gespaard wordt. Men kan beter gaan investeren en er voor zorgen dat er meer marktwerking komt. Zijn opponenten de zogenaamde klassieken, geloofde dat je net wel moet sparen. Je zou kunnen zeggen dat de grote meester vooral gericht was om de vraag te verhogen. Terwijl de klassieken vonden dat je meer gericht moest zijn in het verbeteren van het aanbod. 

Wie had er gelijk???

Moeilijk te beantwoorden, voor beide strategien is iets te zeggen. Toch heeft hij wel bewezen dat in tijden van de grote depressie het slim was om toch te blijven investeren. Eigenlijk zou je anticyclisch moeten begroten. In tijden van weinig vraag veel investeren en in tijden van veel vraag relatief weinig investeren. (zie ook https://www.jaccoheijnen.nl/karl-marx/)

Toch blijft de aanbodzijde wel degelijk belangrijk, er is niks erger dan structurele werkeloosheid. Dit is werkeloosheid van lange duur, die veroorzaakt worden door een verkeerd aanbod. Als je de verkeerde producten produceert. Daarbij niet je aanbod aanpast aan de situatie op de markt. Krijg je grote problemen. Denk bijvoorbeeld aan de textielindustrie in het verleden, elders kon men goedkoper produceren. Onze aanbodkant was toen niet klaar voor de nieuwe marktsituatie. In onze moderne tijden is het steeds belangrijker. Om onze aanbod steeds sneller aan te passen aan een steeds sneller veranderde marktsituatie.

zie ook https://www.jaccoheijnen.nl/karl-marx/

Het Rijnlands model.

Tegenhanger van Angelsaksisch model.

Het Rijnlands model kan een belangrijke tegenhanger worden van het Angelsaksische model. Mijn inziens moet onze economie meer richting samenwerking dan puur alleen competitie. Er moet veel meer aandacht zijn voor het MKB en familiebedrijven in het algemeen. Het MKB vormt nog altijd de ruggengraat van onze economie. Je hebt ondernemers/ondernemingsvormen nodig. Die ook willen investeren in de toekomst. Niet altijd meegaan in de waan van de dag.

Geschiedenis Rijnlands model.

Het Rijnlands model, is ontstaan in de gebieden die liggen tegen de Rijn. Het is eigenlijk een middeleeuws systeem. Samenwerking en vertrouwen zijn belangrijker dan alleen kijken wie alles het beste kan overleven. (Het systeem dat werkt met Gildes, is eigenlijk de voorloper.) Tot de jaren 70 van de vorige eeuw, werkte wij in Nederland. Volgens dit Rijnlands model. Vervolgens gingen we steeds meer richting Angelsaksisch model.

Nu wordt vooral het Angelsaksische model heilig verklaart. We zien dat dit veel nadelen heeft. Je ziet in heel veel marktvormen dat uiteindelijk een of enkele grote partijen een bepaalde markt helemaal overnemen. De sterkste wint de competitie en gaat vervolgens bepalen.

Nadeel te weinig aanbieders.

Als je maar een aanbieder of enkele aanbieders hebt, dan is de markt een aanbiedersmarkt. De aanbieder bepaald en de vrager (de consument dus) moet zich hier naar schikken. Verder zijn deze grote aanbieders vaak Nameloze vennootschappen. Die gedreven worden door zoveel mogelijk winst voor de aandeelhouders. Als je zoveel mogelijk winst wilt hebben voor je aandeelhouders. Zorgt dit voor ondernemingsbeslissingen die vaak goed zijn voor kort gewin.

Lange termijnvisie gevraagd.

We missen vaak ondernemers die langer kijken dan de korte termijn. Die beleid voeren die goed is voor hun personeel maar ook voordelig is voor de uiteindelijke consumenten. Veel problemen in onze maatschappij, een enorme werkdruk, het stuk gaan van bedrijven omdat ze geen reserves hebben. Komt mede door het ten koste van alles, pleasen van aandeelhouders. Nu blijkt ook dat marktwerking niet alle problemen oplost. (vaak het stokpaardje van neo liberalen) Bij grote calamiteiten kan de overheid toch inspringen.

Globaliseren.

Zou de oplossing zijn voor heel veel van onze problemen. Vooral multinationals (vaak beursgenoteerde bedrijven profiteren hiervan). Over de nadelen van globaliseren wordt nauwelijks gesproken. www.jaccoheijnen.nl/globalisering.

Nu blijkt dat mede door teveel vrachtverkeer er teveel co2 uitstoot is. Veel van dit vrachtverkeer is onnodig. Als je veel meer gebruik maakt van streekproducten en meer zelf produceert, vervalt veel van deze uitstoot.

Urgenda uitspraak.

In de urgenda uitspraak staat dat we minder co2 mogen uitstoten. (voor einde van 2020 moesten we 25 procent minder uitstoot hebben dan in 1990). Als we dit niet halen, krijg de staat behoorlijke juridische problemen. Echte constructieve oplossingen zijn er op dit moment nog niet. Achter de zware industrie, zit grootkapitaal, dus men wil deze niet echt aanpakken. De avondklok zal zeker een medische reden hebben maar zal er zeker ook zijn. Om toch enigszins de co2 uitstoot te beperken. Tijd dat hier eens eerlijk wordt over gecommuniceerd.

Rol van de overheid.

Keynes maar ook de klassieke economen(wel in mindere mate) vonden dat de overheid wel degelijk een rol moet spelen in onze economie. Moet de overheid dan alles bepalen ? Nee, dus we hoeven ook geen planeconomie. Dat werkt ook niet dat hebben diverse communistische landen bewezen. Planeconomie, zorgt ervoor dat mensen te weinig eigen iniatieven gaan nemen. Want extra werk wordt in dit systeem niet beloont. Een mengvorm is het beste. Nu zijn we veel te zeer doorgeschoten naar een kapitalistisch systeem dat uiteindelijk zelfvernietigend werkt. Want het niet willen investeren op langere termijn. Begint steeds vaker zijn wrange vruchten af te werpen.


Conclusie.

Nu is duidelijk te zien, in bijvoorbeeld de zorg, dat eerdere bezuinigingen nu heel duur worden betaald. (kort gewin, zorgt ook hiervoor grote problemen.) In feite bepaalt het gebrek aan mondkapjes en ic capaciteit ons huidig economisch/sociaal beleid. Ik overdrijf hier een beetje maar hier zit zeker een kern van waarheid in.

Naar mijn mening moeten we weer stappen zetten richting het Rijnlands model. Begrippen als vertrouwen en samenwerken moet weer belangrijk worden. Vaak moet je investeren en vertrouwen in de toekomst. Niet altijd wetende dat dit later ook effect heeft. Visie is voor mij geen vies woord maar een noodzakelijkheid.

(zie ook https://www.jaccoheijnen.nl/globalisering/ )

Wat is libor rente?

libor rente
Wat is libor rente?

Wat is Libor rente?

Vaak kom je begrippen tegen in de media en dan wordt niet goed uitgelegd. Wat het begrip libor rente nu daadwerkelijk betekent.

Laatst was het begrip weer in het nieuws. In de toekomst gaat er namelijk een opvolger komen van deze rentesoort. Terwijl heel veel mensen(consumenten) helemaal niet weten wat het begrip daadwerkelijk inhoudt. En of zij er ook direct of indirect mee te maken hebben of krijgen.

Je hebt diverse soorten rentes en de ene rente is niet de andere rente. Ik vind het als docent natuurlijk leuk om een dergelijk begrip beter uit te leggen.

Belangrijk is om te weten dat er veel soorten rentes zijn. De hoogte van rente kan ook enorm verschillen. Op je spaarrekening krijg je heel wat minder rente dan dat je aan rente moet betalen. Voor bijvoorbeeld een persoonlijke lening.

LIBOR rente is de rente, die banken onderling elkaar in rekening brengen. Je hebt niet een soort maar er bestaan meerdere. De looptijd en de valutasoort bepaalt met welke LIBOR rente je van doen hebt. Deze rente soort is een belangrijke graadmeter voor diverse financiele producten. Gevaar is wel dat banken met elkaar afspraken gaan maken over de hoogte van deze rente. Die niet altijd voordelig zijn voor de klant.

Wat heb je daar als consument aan?

Als banken deze rente kunstmatig hoog houden door het maken van onderlinge afspraken. Hebben zij het voordeel dat ze deze hogere rente kunnen doorberekenen aan hun klanten.(ons dus) Concreet, de bank vraagt een hogere hypotheekrente of een hogere rente voor je persoonlijke lening, die je bij hun afsluit.

LIBOR rente gaat verdwijnen.

Aan het eind van 2021 zal het systeem gaan verdwijnen. Hopelijk wordt dit systeem dan vervangen door een minder fraude gevoelige opvolger. Diverse banken hebben boetes gekregen omdat er fraude werd gepleegd met dit systeem. Overigens LIBOR staat voor London Interbank Offered Rate.

Economie en economische modellen.

Economie en economische modellen.

Economische modellen en economie. Heel vaak proberen wij economie te vangen in economische modellen. We denken daarbij dat de mens altijd rationeel handelt en dat daardoor alles gemakkelijk in cijfers is weer te geven. Is dit ook de realiteit???? In feite is economie geen wiskunde maar veel meer een gedragswetenschap. Economie gaat over vertrouwen, psychologie en sociologie. Met in het achterhoofd dat de mens nooit alleen handelt uit rationele overwegingen.

Moeten we hier meer over uitleggen aan leerlingen die economie krijgen? In bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs?

Zeker weten van wel.

Ja, ik denk het wel, leerlingen weten vaak vanuit hun gezonde onderbuikgevoel. Dat de economische modellen die wij hun leren, naast de volkomen waarheid zit. Dit zorgt ervoor dat leerlingen vaak economie ervaren als een abstracte wetenschap die ver van hun belevingswereld af ligt. Hoe gemakkelijker we iets willen vast leggen in een model, hoe moeilijker leerlingen economie vinden.

Kunnen we dan zonder modellen werken in economieland?

Nee, dat ook weer niet, je kunt niet alle details in onze economie uitleggen. Daar heb je simpel weg de tijd niet voor, dus overzichten gebruiken, zodat de leerlingen een soort helikopter view krijgen is wenselijk. Echter we moeten hier niet in overdrijven. Dat gebeurd wel in de eindtermen die wij de leerlingen moeten aanleren. Zodat ze met een gerust hart het economie examen kunnen ingaan.

Daarom maar wazige uitleg.

Moeten we dan overgaan naar wazige uitleg, zonder handvatten ? Nee, je kunt het cijfermatige en abstracte niet helemaal los laten. Ook omgaan met een bepaalde mate van abstractie, hoort tot het leerproces van een leerling. Toch zou je erover kunnen denken om het economie examenprogramma te wijzigen. Naar meer vragen waarbij de leerling moet redeneren.

Eigen mening.

Een eigen mening geven, met een goede onderbouwing over een bepaald economisch proces. Is behoorlijk belangrijk. Dat maakt van je leerlingen mondige, bewuste en kritische burgers. Die niet zo maar overal achteraan lopen. Vergeet daarbij ook niet dat politiek en economie innig met elkaar zijn verbonden. Dus meer aandacht voor economische keuzes die we moeten maken. Per slot van rekening moeten we het doen met een beperkt aantal middelen, die we niet eindeloos kunnen blijven gebruiken.

 

Repareerbaar.

Repareerbaar.
Repareerbaar.

Repareerbaar.

Steeds meer producten worden zo ontworpen dat ze sneller stuk gaan. Verder is het probleem dat je niet gemakkelijk bepaalde producten kan herstellen.(dus niet repareerbaar). Met name huishoudelijke producten worden nog complexer gemaakt als dat nodig is. Met het resultaat dat het sneller stuk gaat.

Vervangingsaankoop.

Het gaat soms zo ver. Dat producten zo worden gemaakt. Dat je van te voren kunt voorspellen, wanneer deze stuk gaan. De bedoeling is dat mensen sneller overgaan naar een vervangingsaankoop. Als je producten te goed maakt, komen consumenten niet meer snel terug. Om het oude product te vervangen voor een nieuwe.

Maatschappelijke kosten.

Begrijpelijk is het wel dat een producent de producten kwalitatief niet te goed wilt maken. Want je wilt als producent dat mensen niet te lang wachten om weer een nieuw product bij jouw te gaan kopen. Groot nadeel is dat de maatschappelijke kosten onnodig hoog worden door deze productiewijze. Maatschappelijke kosten zijn de kosten die wij als samenleving zelf moeten maken om bijvoorbeeld afval en of andere vervuiling op te ruimen. De vervuiler komt dan niet op voor de ontstane kosten.  Deze productiewijze zorgt ervoor dat er te veel nieuwe producten worden gemaakt. Wat op zich niet nodig is als de producten langer zouden meegaan. Veel meer produceren houd in dat er onnodig veel grondstoffen worden gebruikt.

Meer afval.

Verder zorgt deze manier van produceren voor veel meer afval. Afval dat vaak weer in ons milieu terecht komt of verbrand gaat worden.  Deze verbranding zorgt dan weer voor veel meer CO2 uitstoot. Dan moet je tot de conclusie komen dat we hier iets aan moeten gaan doen.

Vanuit de maatschappij komt er steeds meer een roep naar duurzaamheid. Het maken van producten die te snel stuk gaan, is niet meer gewenst.

Rol van de overheid.

De vraag is of de overheid hier een meer sturende rol moet in gaan spelen of dat we dit probleem op een andere manier gaan oplossen. Een oplossing kan zijn om binnen de EU af te spreken dat de wettelijke garantietermijn. Niet meer twee jaren is maar dat deze opgerekt wordt naar 5 jaren. Helaas heb ik nog geen berichten gelezen dat deze termijn daadwerkelijk 5 jaren is geworden.

Zo wordt de fabrikant verplicht om zijn producten duurzamer te maken. Wat weer voordeel oplevert voor de beurs van de consument en het milieu. Verder is er ook een ontwikkeling aan de consumentenkant. Consumenten zijn steeds meer bereid om aangeschafte producten te repareren als ze stuk zijn.

De consumentenbond had het idee om producenten te verplichten om op de verpakkingen van de producten te vermelden of je dit product kunt repareren of niet. Ik denk dat dit laatste een uitstekend idee is en dat dit weer een stap is richting duurzaamheid.

Hoogte inkomen

Hoogte inkomen.
Hoogte inkomen.

 

Thomas Piketty.

Thomas Piketty heeft een aantal jaren geleden een boek geschreven over de toenemende verschillen in inkomens en vermogens. In met name de V.S. en in een aantal Europese landen, doet zich dat verschijnsel voor. Dit boek heeft de titel Capital in the Twenty-First Century. Hij heeft de zorg dat dit fenomeen zorgt voor een klassenmaatschappij waar we lang geleden afstand van hebben genomen.

19 de-eeuwse toestanden.

We krijgen dan 19 de-eeuwse toestanden terug. Het is tijd voor structurele oplossingen. Er moet weer een meer evenwichtige verdeling komen in inkomens en vermogen. In de meeste Europese landen hebben tien procent van de mensen ongeveer 60 procent van het totale vermogen in hun bezit.

Een scheve situatie.

Dit is natuurlijk een scheve situatie. Er is een studie in de V.S. gedaan waaruit bleek dat als de inkomensverdeling het meest ongelijk is. Dat dan de totale economie op zijn zwakst is. Het jaar 2007 is hier een duidelijk voorbeeld van. Toen was de inkomensongelijkheid het grootst en hadden we een flinke teruggang in de economie, zoals jullie ongetwijfeld weten. Als je hier langer over nadenkt dat is dit eigenlijk een logisch verhaal. Als veel geld blijft zitten bij een select groepje mensen. Dan is de geldroulatie laag en dit stimuleert natuurlijk niet het economisch verkeer.(Hoogte inkomen. Is dus van belang)

Piketty heeft bedacht dat je dit probleem van inkomensongelijkheid kunt aanpakken door bij de inkomstenbelasting als hoogste tarief te gaan pleiten voor 80 procent. Eerder onderzoek heeft wel al laten weten dat je hierdoor niet meer belastingen gaat binnen krijgen. De kans dat mensen in dit toptarief ergens anders hun brood gaan verdienen is dan groot. Kijk maar naar Frankrijk waar zelfs een beroemd acteur als Gerard Depardieu naar een ander land is gevlucht. Dit omdat het toptarief in Frankrijk voor de hoogste inkomens behoorlijk hoog is. Dus het is begrijpelijk dat het probleem van te grote verschillen in hoogte inkomen en vermogen niet zo maar op te lossen is.

Je kan ook zeggen dat er door hogere belastingen op erfenissen en kapitaalinkomens. Al een flink deel van die ongelijkheid kan weg gewerkt worden maar erfenissen hoger belasten is ook niet erg populair. Mensen hebben hun hele leven lang al belasting betaald. Dan moet er over het bedrag dat zij willen nalaten aan hun erfgenamen ook nog eens een flink bedrag betaald worden. Dit roept natuurlijk ook weerstanden op, dus een zaligmakende oplossing is dit ook niet.

Economische groei.

Economische groei.
Economische groei.

Economische groei.

We gaan er altijd maar van uit dat het streven is. Economische groei. Dat dit ons verder brengt in het verwezenlijken van diverse economische doelstellingen. Is dat ook zo?????

Een duurzame economie.

Steeds meer mensen hebben de mening dat dit niet het geval is, dat je veel meer moet gaan voor een duurzame economie. Een duurzame economie die goed is voor onze planeet maar zeker ook voor zijn bewoners. Een economie dus met een eerlijkere inkomensverdeling, nationaal maar ook internationaal. Nu is de graadmeter voor het meten van een goede economie voornamelijk de groei van het binnenlands product.

Gebruik maken van andere graadmeters.

Het zou verstandig zijn om ook andere graadmeters te gebruiken. Zoals hoe duurzaam produceren we, hoe maken we er een samenleving van die tevens ook goed sociaal in de steigers staat. Daar bedoel ik mee is er binnen een samenleving ook een goede sociale samenhang. Zijn we niet doorgeslagen in het neo liberale denken dat iedereen zich maar moet redden in een omgeving. Waar status voornamelijk gemeten wordt aan materiele dingen en niet aan echte kennis en kunde. Verder moeten we rekening houden met ons ecologisch plafond. Dat wil zeggen we mogen niet meer CO2 uitstoten dan dat onze planeet aankan. Gaan we over bepaalde grenzen, dan krijgen we te maken met klimaatveranderingen die niet zo maar om te keren zijn. Dus economische groei is niet alles bepalend.

Hergebruik van grondstoffen.

Verder raken ook bepaalde grondstoffen op, dit zorgt ervoor dat we veel meer moeten werken met een circulaire economie. (zie ook https://www.jaccoheijnen.nl/circulaire-economie/)

Het hergebruiken van materialen is van wezenlijk belang om uitputting van onze aarde te voorkomen. Statiegeld op kleine plastic flesjes is natuurlijk al een voorbeeld waar we mee aan de slag kunnen. (natuurlijk ook een goede manier om minder plastic in de oceanen te krijgen, de zogenaamde plasticsoep.) Ook het inleveren van oude mobiele telefoons die je niet meer gebruikt, levert veel bruikbaar materiaal op. Dit materiaal kan weer gemakkelijk hergebruikt worden. Dus je kunt ook als consument bijdragen aan een betere soort economie.

Verder kun je ook meer gebruik maken van kringloopwinkels, spullen worden daardoor weer hergebruikt en belanden niet in de afvalbak. (Vaak dienen deze kringloopwinkels ook een sociaal doel.) Waarom altijd iets weggooien als er even iets stuk aan is. Met een beetje slimheid kun je veel langer gebruik maken van je spullen. Dat scheelt weer het kopen van een nieuw product met vaak een hoop plastic beschermmateriaal.

Circulaire economie deel 2

Circulaire economie deel 2

In mijn vorige bericht heb ik al beschreven wat circulaire economie is en wat dat voor ons als consumenten en producenten allemaal betekent. Nu wil ik hier een vervolg aangeven, omdat het erg noodzakelijk is dat we hiermee serieus aan de slag gaan.

De wereldbevolking zal de komende jaren flink gaan stijgen. Heel veel monden zullen allemaal gevoed moeten worden. Helaas hebben we dan niet genoeg aan wat de aarde opbrengt aan grondstoffen, we hebben dan meerdere aardbollen nodig om iedereen tevreden te houden. Dus moeten we ons klaar maken voor een grote transformatie. Soms denk ik weleens dat mensen dit wel beseffen maar dit verdringen. Maatschappelijke frustraties komen ook voort uit het feit dat we nu voor een kruispunt staan. Als je voor een kruispunt staat dan ben je niet meer zeker van wat er allemaal gaat gebeuren. Het wordt een uitdaging om toch een sociale samenhang te blijven houden in onze samenleving. Je kunt een dergelijke grote transformatie alleen maar samen doen. Alleen wat aanmodderen heeft geen zin. Hier ligt mijn inziens ook een taak voor de EU, die zeker bestaansrecht heeft maar geheel anders ingericht moet worden. De EU moet zich gaan richten op een paar kerntaken, verduurzaming economie, veiligheid, logistiek en fiscaliteit.

Investeringen in circulaire economie.

Gelukkig investeren steeds meer bedrijven in onze circulaire economie. Bedrijven zien er ook de economische voordelen van in. Je kunt producten zo ontwerpen dat ze na gebruik weer gemakkelijk kunnen gebruikt worden in de fabricage van andere producten. Dit vergt wel veel samenwerking tussen de diverse producenten. Het levert wel veel kosten voordelen op.Verder kun je ook producten maken die veel langer meegaan, eigenlijk is dat ook een stap richting vroeger. Toen werden ook producten gemaakt die degelijk waren met de bedoeling om lang mee te gaan. Je kunt ook producten met elkaar delen. Veel mensen in de Randstad delen(huren) bijvoorbeeld een auto. Verder kan je er ook voor zorgen dat de producent eigenaar blijft van een product. Dat jij als consument als het ware alleen maar gebruik maakt van het product. Diezelfde producent zorgt er wel voor dat als het product stuk is, dat deze weer gemaakt wordt en dat je zodoende het artikel niet weg hoeft te gooien.

Wat is circulaire economie?

cropped-cropped-cropped-cropped-cropped-cropped-default_main_image-1.jpg
Wat is circulaire economie?

 

Wat is circulaire economie?

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Praktisch voorbeeld van wat is een circulaire economie.

Op dit moment zijn diverse producenten bezig om producten op een andere manier te maken, als dat wij gangbaar vinden. Ze werken op een milieu slimme manier (dit is de benaming die ik er persoonlijk aangeef). Producten worden in eerste instantie zo geproduceerd, zodat ze helemaal opnieuw gebruikt kunnen worden na het eerste gebruik. Zo blijf je met nul afval zitten met andere woorden er blijf geen restdeel achter die niet hergebruikt kan worden. Dit is voor het milieu natuurlijk heel belangrijk, in de textielbranche zijn ze al met kleding bezig die na gebruik weer verwerkt kan worden in een nieuwe vezel. Van de nieuwe vezels kan men weer nieuwe kleding maken.

Voordelen van toepassing circulaire economie.

Grote voordeel is dat je niet alleen geen afval meer hebt maar dat je ook veel minder energiekosten en water hoeft te gebruiken bij het maken van nieuwe kleding. Dit zorgt ervoor dat de CO2 uitstoot veel minder wordt. Dat zorgt er weer voor dat de opwarming van de aarde minder hard gaat als dat nu het geval is. Vergeet niet dat de textielindustrie een heel vervuilende industrie is. Met name het produceren van katoen vergt veel van ons milieu. Je hebt behoorlijk veel water nodig om bijvoorbeeld een t shirt te maken van katoen.

Milieubewuste consumenten.

Het is dus een echte win-win situatie, alleen vraagt het milieubewuste consumenten die ook deze producten willen kopen. Willen we dat dit bij meer producten zo gaat. Dan hebben we mensen nodig die ook in staat zijn om dit goed te ontwerpen en dit ook goed weten te vermarkten. Het moet natuurlijk ook commercieel handig aangepakt worden en dit laatste is niet altijd wat goed gebeurt. Vooral de consumenten laten zien dat ze er zelf ook voordeel van hebben is een sterk verkoopargument. Maak je producten die duurzaam zijn en en ook nog eens milieuvriendelijk gemaakt zijn. Dan willen mensen er best wel iets meer voor betalen, zeker met het besef dat ze uiteindelijk goedkoper uit zijn. Doe je veel langer met je spullen, hoef je minder snel iets nieuws te kopen. Alleen we zullen nog meer voorlichting moeten geven tegen de wegwerpcultuur.

zie ook https://www.jaccoheijnen.nl/toeslag-aanvragen-voor-2016/ en https://www.jaccoheijnen.nl/buitenlandse-belastingplicht/

Wat zijn Fintech bedrijven?

Wat zijn Fintech bedrijven?
Wat zijn Fintech bedrijven?

Wat zijn Fintech bedrijven?

Fintech bedrijven doen allerlei diensten en producten leveren die banken ook aanbieden maar dan vaak goedkoper, sneller, gemakkelijker en beter. Welke soorten diensten leveren zij? Hier moet je denken aan betalingsverkeer, hypotheekadvies maar dan meer automatisch en crowdfunding. Tevens leveren zij diensten die zorgen voor een goed beleggingsadvies.

 

Voordelen van Fintech bedrijven.

Ze staan korter bij de klant, ik vind het een verrijking. Meer concurrentie zorgt ervoor dat prijzen scherper worden en dat markten beter toelaatbaar worden. Verschillende diensten zullen hier zeker goedkoper door worden. Mensen staan niet meer te wachten op een hoop bureaucratie, die je treft als je bijvoorbeeld een (hypotheek) lening van de bank wilt. Is dit een doorbreking van de marktvorm oligopolie ?? Ik hoop het wel, het was niet gezond dat maar enkele grote banken. Bepaalde wat de consument als normaal moest ervaren. Is het een soort revolutie??? Ik denk het wel, ik denk dat je over enkele jaren met een hele andere bancaire dienstverlening te maken hebt. Zijn er ook gevaren?? Natuurlijk, toezicht houden op een markt met meer spelers die ook nog eens grensoverschrijdend werken is een uitdaging. Tevens is het een digitale revolutie die met name het jonger publiek zal aanspreken.

Is deze ontwikkeling onafwendbaar ?? Ja, dat denk ik wel, de digitale vooruitgang is niet tegen te houden. We zullen ons moeten aanpassen maar wel waakzaam blijven. Voor Nederland ligt hier een kans om een nieuwe markt aan te boren en daar ons voordeel mee te doen.

zie tevens : https://www.jaccoheijnen.nl/libor-rente-en-andere-rentes/ en https://www.jaccoheijnen.nl/circulaire-economie/

Bitcoins


Bitcoins

Wat vinden we er van ??? Ik lees wisselende berichten over dit onderwerp. Is het een vorm van echt geld? Heeft het alle drie de functies die geld moet hebben? Rekenmiddel, ruilmiddel en betaalmiddel. Daar is het antwoord nee op. Bij de vraag is het een algemeen aanvaardbaar betaalmiddel moet ik al het antwoord nee geven.

Bitcoins niet de enige virtuele valuta.

Toch heeft de Bitcoin een behoorlijk koers verloop en zijn mensen er al rijk van geworden. Overigens de Bitcoin is niet de enige virtuele valuta. Je hebt ook nog andere cryptovaluta’s. Apart aan de Bitcoin is dat er geen banken achter staan zoals bij andere valuta zoals de euro.

Het vertrouwen in de Bitcoin is puur digitaal bepaald en wordt door blockchains als het ware beschermd. Blockchain is een soort van digitaal register waarin vermeld staat dat betrokken partijen zich houden aan vooraf bepaalde afspraken. Daarbij moet je wel een belofte geven dat je deze afspraken ook op een veilige manier beheert. Het zijn dus ook een soort van contracten.

Bitcoins delven.

Je kunt Bitcoins delven, dit is echter een kostbaar proces. Het kost heel veel stroominzet via o.a. computers om het delven mogelijk te maken. Verder nadeel is dat Bitcoins gebruikt wordt om zwart geld wit te maken.

Conclusie :

Bitcoins spreken tot de verbeelding omdat het iets ongrijpbaars is. Dit maakt mensen nieuwsgierig en het is een alternatief voor valuta’s ondersteund door banken en overheden. Dit zorgt ervoor dat Bitcoins een rebels karakter hebben en dat spreekt mensen aan. Heeft het toekomst ??? Ik denk wel in een andere vorm, dat er een soort compromis komt. Een compromis die wel algemeen aanvaard wordt of is dan de lol er van af?? Uiteindelijk is het toch in een glazen bol kijken of de bitcoin ook op lange termijn bestaansrecht heeft.

Amerikaanse rommelhypotheken.

Amerikaanse rommelhypotheken.
Amerikaanse rommelhypotheken.

Amerikaanse rommelhypotheken.

In augustus 2007 leidde Amerikaanse rommelhypotheken tot grote paniek in de bankwereld en vervolgens ook de financiële wereld. Naderhand sloeg de vonk over van financiële wereld naar de reële economie. Toen het oversloeg naar de reële economie, waren we allemaal de sigaar.

Hoe ontstond deze crisis?

Amerikaanse banken hadden hypotheken gemengd met andere financiële producten. Deze producten noemen we CDO’s (collateralized debt obligations). Je koppelt als het ware verschillende leningen en andere beleggingsvormen tot een product.

Is dit een probleem??

Ja, dat is het zeker, want als je hele diverse zaken met elkaar vermengd tot een geheel. Is de kans groot dat je het overzicht bijster raakt. Zo werden erg risicovolle hypotheken niet meer zichtbaar. Deze werden dus door verhandeld voor een te dure prijs. Deze risicovolle hypotheken kwamen tot stand doordat banken veel te weinig inkomenseisen stelde. Mensen met (veel) te weinig inkomen kregen toch een hypotheek.

Gevolg.

Beleggers kregen steeds meer door dat de CDO’s geen waarde hadden en verkochten deze. Gevolg is, als er massaal verkocht wordt. Dan zijn deze producten op een gegeven moment niets meer waard zijn. Dus kregen banken een groot probleem. Hun uitgegeven leningen waren niets meer waard. Vervolgens konden zij ook niet meer voldoen aan hun eigen betalingsverplichtingen.

Toen kwam de fase dat we er allemaal last van gingen krijgen. Bedrijven kregen geen leningen meer. Konden daardoor minder investeren en vervolgens minder produceren. Als er minder geproduceerd wordt, zijn er ook minder mensen nodig. Dus verliezen veel mensen hun baan en hebben dan te maken met inkomensverlies. Als consumenten inkomensverlies hebben, zijn ze niet meer in staat om te kopen (consumeren)

De toekomst.

Door het invoeren van strengere regels, m.b.t. het eisen van genoeg inkomen bij mensen die vragen om een hypotheek. Is bovenstaand probleem deels opgelost. Zijn we nu helemaal boven Jan? Nee, de kapitaaleisen die onder regering  van Obama werden gesteld aan banken, worden minder zwaar. Dit komt door het beleid van Trump, deze wilt het verlenen van krediet weer gemakkelijker maken. Zo gaan diverse kapitaaleisen aan banken verdwijnen of minder worden. Dus bestaat de kans dat er in de toekomst, weer een financiële crisis kan ontstaan. Blijkbaar hebben we dan toch niet zoveel geleerd van het crisisjaar 2007.

 

 

 

Concurrentie bij hypotheken.

Concurrentie bij hypotheken.
Concurrentie bij hypotheken.

 

Concurrentie bij hypotheken.

Doordat er te weinig concurrentie was hebben mensen jarenlang teveel aan hypotheekrente betaald. Zoals men weet krijg je bij meer aanbieders vaak een lagere prijs bij een gelijkblijvende vraag. Dit is een economische wetmatigheid. Die zeker ook opgaat in de hypotheekwereld.

In het verleden waren er maar enkele spelers in de markt om een hypotheek te verstrekken. Dit is vaak een ongezonde situatie. Als er maar enkele aanbieders zijn. Gaan deze zich niet zelf in het vlees snijden door scherpe en lage rentes te gaan vragen. Dus dan kan meer concurrentie geen kwaad. Gelukkig is dat nu het geval. Uiteindelijk profiteert daar de hypotheekvrager van.

Vereniging Eigen Huis dat is een vereniging die opkomt voor de belangen van mensen met een eigen huis. Is hier natuurlijk tevreden over. De extra marge die banken maakte op de hypotheekrente mag niet meer. Zodoende is de hypotheekrente lager geworden.

Wie zijn de extra concurrenten?

Dat zijn vaak beleggers die komen van binnen en buitenland, met als voorbeeld Nederlandse pensioenfondsen. In de vorige situatie hadden Rabobank, ABN Amro en Ing ongeveer 70 procent van de markt in handen. Nu is dit marktaandeel teruggelopen naar ongeveer 50 procent. Dus is er nu sprake van een gezondere marktsituatie en er is meer goed nieuws. Verzekeringsbedrijven gaan zich mede toeleggen op het verstrekken van hypotheken, dus komt er nog meer concurrentie.

Voor investeerders is de hypotheekmarkt interessant omdat er relatief nog veel rendement valt te halen. Zeker als je dat vergelijkt met andere investeringsmogelijkheden. Verder kun je ook stellen dat Nederlandse hypotheken safe zijn ook in tijden waar het economisch minder gaat. Banken vinden de hypotheekmarkt minder interessant als van te voren omdat er strengere kapitaaleisen zijn gekomen. De Nederlandse Bank denkt wel dat ook in de toekomst mensen ook nog gebruik zullen maken van hypotheekbanken. De markt zal dus niet helemaal naar institutionele beleggers gaan.

 

zie ook mijn artikel over:  Wat is libor rente?

Wat is libor rente?

Kampioen deeltijdwerken.

Kampioen deeltijdwerken.
Kampioen deeltijdwerken.

 

Kampioen deeltijdwerken.

Nederland is kampioen deeltijdwerken, relatief veel vrouwen werken in deeltijd. Nu is er ook een trend dat mannen steeds meer gaan werken in deeltijd. Deeltijd is een andere benaming voor werken als parttimer. Dat laatste wisten jullie natuurlijk al. Blijkbaar is het kiezen voor een deeltijd baan i.p.v. een voltijdbaan ook cultureel bepaald. In Zuid Europese landen zie je dus een duidelijk ander beeld.

De beroepsbevolking.

In Europa is er nergens een land waar zoveel deeltijd gewerkt wordt, denkelijk zijn we ook hierin wereldkampioen. Twee derde deel van de dames heeft een baan of is op zoek naar een baan. Bij de mannen zijn drie op de vier mannen aan het werk of zij zoeken een baan. Als je kijkt naar de beroepsbevolking dan tellen alle mensen mee die een baan hebben of die officieel op zoek zijn naar een baan. Verder moet je tussen de 15  jaar zijn en de AOW leeftijd. De hoogte van de AOW leeftijd schuift elk jaar een beetje op.

Niet iedereen heeft een baan en niet iedereen is op zoek naar een baan. Een reden kan zijn dat de partner een goed inkomen heeft of dat je bijvoorbeeld een bepaald vermogen hebt. Je ziet wel als de economie beter draait dat er altijd mensen op zoek gaan naar een baan, die dat voorheen niet deden.

Een luxe beslissing.

Eigenlijk is het kunnen kiezen voor een parttime baan ook een soort van luxe, al zal niet iedereen dat zo ervaren. Toch zijn er ook zaken die er voor zorgen dat mensen niet kiezen voor een parttime baan. Hier moet je denken aan dat mensen de vrees hebben om buitengesloten te worden. Je bent immers niet meer altijd aanwezig als andere wel werken. Verder vrezen mensen dat je een komende promotie kunt mislopen. Natuurlijk is een grote reden om parttime te werken,  het verdelen van de zorgtaken thuis.

 

zie ook https://www.jaccoheijnen.nl/circulaire-economie/

https://www.facebook.com/JaccoHeijnenAllroundFinancieelSpecialist/

De middenklasse.

 De middenklasse.

 

Is de middenklasse aan het verdwijnen ?

Wanneer behoor je tot de middenklasse? De middenklasse is inderdaad flink aan het inleveren. Is zeker nog niet verdwenen en als mensen tussen de 10 en 100 Amerikaanse dollars per dag verdienen dan behoren ze tot de middenklasse.(dit zegt de OESO die dergelijke getallen berekend heeft)

Is het zorgwekkend als er minder mensen in de middengroep zitten? Jazeker want bij een goed draaiende economie hoort een behoorlijk grote groep die gemiddeld verdient.

In het verleden was het altijd zo dat een grote middenklasse een goede graadmeter was voor een goede economie. Dit is zeker goed te verklaren want als er veel mensen zijn die iets te besteden hebben. Dan is er ook een grote vraag naar producten en diensten. Als het geld teveel blijft hangen bij een klein groepje mensen. Dan gaan deze mensen een groot deel van dat geld sparen. Want als je heel veel geld hebt ga je verhoudingsgewijs toch niet veel meer kopen in de winkel.

Dit heeft het gevolg dat veel geld niet meer in de economie terecht komt maar gaat slapen. Geld moet rollen om een goede economie te hebben. Daar laat ik wel even de leenproblematiek van de jaren voor de crisis buiten beschouwing. Toen raakte de economie oververhit en ging met onverstandige leningen verstrekken.

Ongelijkheid in Nederland?

Is er ook ongelijkheid in Nederland? Ja, ook in Nederland is dit een probleem de bovenste 10 procent van de bevolking bezit 61 procent van het vermogen in ons land. Verder is er het probleem dat veel vaste banen verdwijnen en dat veel middenklassers het moeilijker hebben om een regelmatig inkomen te verschaffen. Voor het consumentenvertrouwen is het erg belangrijk dat veel mensen toch een bepaalde zekerheid hebben over hun inkomen. Kopen doe je immers veel minder als je niet zeker weet wat je inkomen is de komende periode, dus tast dit het consumentenvertrouwen aan, best logisch als je er bewust over nadenkt.

Gelukkig gaat het nu weer goed met het consumentenvertrouwen. Al ervaren toch veel mensen dat de economische groei niet hun bereikt. Is het dan zo dat alleen een selectief groepje profiteert van de economische opleving????

 

Zonne energie nog goedkoper.

Zonne energie nog goedkoper.

Doordat er betere technieken worden gebruikt,wordt zonne energie steeds goedkoper. Vooral de laatste vijf jaren zijn deze kosten behoorlijk gezakt. Als je gaat rekenen met megawatt uur dan was de kostprijs vijf jaren geleden iets minder dan 500 euro. Dat is nu terug gelopen naar 105 euro.(zakt nog steeds) Fossiele brandstoffen hebben een kostprijs van minder dan 100 euro per megawat uur, dus deze zijn nog steeds goedkoper maar men is bezig met een flinke inhaalslag.

Een goed alternatief voor zonne-energie zijn windmolenparken op het land. Bij deze parken is de prijs lager: ongeveer 80 euro per MWh. Vergeet daarbij niet dat windmolenparken op het land een stuk goedkoper zijn dan op zee. Want windmolens in de zee zijn duur: 125 euro per MWh. Het voordeel is wel dat windmolenparken in de zee vaak minder weerstand oproepen dan op het land. Waar mensen meteen windmolens als horizonvervuiling zien, gek eigenlijk in een land dat groot geworden is met windmolens. Echter windmolens uit het verleden worden gezien als romantisch en de moderne windmolens wordt gezien als storend.

 

Negatieve effecten fossiele brandstoffen.

Verder moet je natuurlijk rekening houden met de negatieve effecten en maatschappelijke kosten bij het gebruik maken van fossiele brandstoffen. Dit zijn behoorlijke nadelen voor onze maatschappij waarbij we allemaal de rekening van moeten betalen. Verder is er ook geen eerlijk vergelijk, want schrik niet, ook producenten van fossiele brandstoffen maken gebruik van subsidies. Het verhaal dat alleen duurzame energie gebruikt maakt van subsidies is beslist niet waar en een verkeerde voorstelling van zaken.

Zonnecellen te Heerlen.

In Heerlen hebben we een fabriek staan die Zonnecellen produceert namelijk Solland Solar, deze zit in zware tijden en dat komt omdat Chinese fabrikanten met dump prijzen werkt. Dit zorgt ervoor dat je met je prijzen omlaag moet en nog maar heel weinig winstmarge per product kan verdienen. Door het gebruik maken van hightech productielijnen kun je ook gaan werken met lage kostprijzen en dus kun je ook concurreren met Chinese dumpprijzen. Echter je hebt hiervoor kapitaal en investeringen nodig en dus in het begin subsidie. Hopelijk gaat de overheid hiermee aan de slag, want investeren in duurzame energie, is investeren in een nieuwe economie met nieuwe kansen. We moeten dit niet zien als kostenpost maar als een mogelijkheid om te investeren in een energievoorziening die uiteindelijk geld maar ook positieve milieueffecten oplevert.

 

 

Wanbetaling.

cropped-cropped-cropped-cropped-cropped-cropped-default_main_image-1.jpg

Wanbetaling.

Uit onderzoek blijkt dat MKB ondernemers zitten met een enorm probleem. Dat zijn klanten die niet op tijd betalen. Van de 100% MKB ondernemers zijn er maar liefs 93% ondernemers die een of meerdere rekeningen niet op tijd betaald hebben gekregen. Maar liefst 61 procent van de ondernemers heeft meegemaakt dat er helemaal niet betaald wordt. Dit zijn behoorlijke cijfers, houd er rekening mee dat kleinere bedrijven vaak het niet moeten hebben van gigantische reserves. Zij raken dan relatief snel in de problemen met hun liquiditeit.

Liquiditeit.

Liquiditeit wil zeggen, heb je genoeg geld beschikbaar om je eigen rekeningen te kunnen betalen op korte termijn. Dus het kan zo zijn dat je op papier genoeg omzet maakt, je ruim voldoende klanten hebt en je zou gemakkelijk rond moeten komen. Echter doordat veel klanten niet of helemaal niet betalen, je toch in de problemen komt. Terwijl je ondertussen wel je eigen rekeningen tijdig moet betalen. Niet alle crediteuren (organisaties/bedrijven die jij moet betalen) geven jouw het voordeel om later te betalen. Veel ondernemingen zijn al in de zware problemen gekomen door dit probleem. Het kan zo ver gaan dat je eventueel failliet raken kan. Een goed debiteurenbeheer is daarom van groot belang, zorgen dat je klanten op tijd betalen zonder deze klanten te verliezen aan een concurrent. Dit laatste klinkt gemakkelijk maar in de praktijk behoorlijk moeilijk.

Debiteurenlijst.

Belangrijk is om een goede lijst(debiteurenlijst) te maken waar precies staat hoeveel en wanneer een bepaalde klant zijn rekeningen moet betalen. Verder is ook belangrijk om in die lijst goed te kunnen zien, hoeveel tijd er verstreken is na de laatste betaaltermijn. Zorg ook dat je deze lijst goed paraat hebt en een melding krijgt bij verstrijken van betaaltermijnen. Mijn ervaring is, dat je er kort op moet zitten, een goed overzicht en snel op een fatsoenlijke manier aan de bel trekken bij je klant werkt het beste. Verder is het ook handig om een moment in te plannen op een vaste dag in de week of maand. Om deze debiteurenlijst te bekijken en bij te werken en vervolgens te gaan bellen, indien nodig. Uiteraard kan ik u ook helpen met een goed debiteurenbeheer, zie s.v.p. mijn contactgegevens op mijn website. https://www.jaccoheijnen.nl/contact/

 

zie ook https://www.jaccoheijnen.nl/toeslag-aanvragen-voor-2016/ en https://www.jaccoheijnen.nl/inflatie/

 

 

Toeslag aanvragen voor 2016

toeslag aanvragen 2016
toeslag aanvragen 2016

Ik wil een toeslag aanvragen voor 2016

Ik heb voor u de belangrijkste informatie verzameld die staat op de website van de belastingdienst m.b.t. toeslag aanvragen voor 2016. Dit onderwerp is nu voortdurend in de media, veel mensen en vooral oudere mensen laten deze toeslagen aan zich voorbij gaan. Dit is erg jammer en niet nodig, graag wil ik u behulpzaam zijn met het goed invullen van de aanvraag tot zorgtoeslag, huurtoeslag of aanvraag kindgebonden budget. Het is zelfs mogelijk om tot 1 september 2017 huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget aan te vragen. Ook al heeft dat betrekking op het jaar 2016. Laat deze mooie kans niet lopen en inderdaad elke 10 euro die u terug kunt krijgen is mooi meegenomen.

Vergeet niet dat in eerste instantie uzelf de aanvraag moet doen en dat je niet meteen je toeslag krijgt ook al heb je er recht op. Als je eenmaal je toeslag of toeslagen hebt aangevraagd, waar je recht op hebt dan loopt deze automatisch door. Dan moeten wel de voorwaarden om deze toeslagen te krijgen wel hetzelfde zijn gebleven. Heb je bijvoorbeeld veel meer inkomen gekregen, dan kan het recht op een toeslag verdwijnen. Verder is het belangrijk om te weten dat binnen de belastingdienst een afdeling er is die zich alleen maar bezig houd met toeslagen.

zie ook https://www.jaccoheijnen.nl/buitenlandse-belastingplicht/ en https://www.jaccoheijnen.nl/eigen-administratie-opzetten/

Onderstaand de informatie die u kunt vinden op de site van de belastingdienst die gaat over toeslagen.

Denkt u dat u voor 2016 aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u een toeslag aanvragen.

Hoe kan ik aanvragen?

U kunt een toeslag aanvragen met Mijn toeslagen. Hiervoor hebt u een DigiD nodig. Hebt u geen toeslagpartner? Dan kunt u makkelijk en snel zorgtoeslag aanvragen met de app ‘Jouw zorgtoeslag’.

Tot wanneer kan ik huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget aanvragen?

U kunt huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget voor 2016 aanvragen tot 1 september 2017.

Soms hebt u langer de tijd. Hebt u of uw toeslagpartner uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2016? U kunt dan nog aanvragen tot de datum waarop het uitstel afloopt. Huurtoeslag kunt u ook nog aanvragen als uw medebewoner uitstel krijgt.

Voorbeeld

U krijgt uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 tot 1 november 2017. Hierdoor krijgt u automatisch uitstel voor uw aanvraag zorgtoeslag tot 1 november 2017. Op 1 mei 2016 doet u aangifte inkomstenbelasting 2016. U kunt nog steeds tot 1 november 2017 zorgtoeslag aanvragen.

Tot wanneer kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

U moet kinderopvangtoeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin u recht op de toeslag hebt. Vraagt u de toeslag later aan? Dan loopt u een deel van de toeslag mis.

Voorbeeld

Uw kind gaat vanaf 10 april 2016 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2016 kinderopvangtoeslag aanvragen. Vraagt u de toeslag pas in september 2016 aan? Dan krijgt u toeslag vanaf 1 juni 2016. De toeslag voor april en mei loopt u dus mis.

Ik wil een toeslag aanvragen 

Als u een toeslag wilt krijgen, moet u deze zelf aanvragen bij Belastingdienst/Toeslagen.

Alleen kindgebonden budget hoeft u meestal niet zelf aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens ons recht op hebt. Krijgt u geen bericht en denkt u dat u wel recht hebt op kindgebonden budget? Dan kunt u het zelf aanvragen.

Hoe kan ik aanvragen?

Een toeslag vraagt u aan met Mijn toeslagen. Kijk voor meer informatie bij het jaar waarvoor u toeslag wilt aanvragen:

Wanneer gaat de toeslag in?

U hebt recht op een toeslag als u aan alle voorwaarden voldoet. De toeslag gaat in op de 1e van de maand. Voldoet u later in de maand aan alle voorwaarden? Dan gaat de toeslag in op de 1e van de maand daarna. Dit geldt voor de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Kinderopvangtoeslag gaat in op de dag dat uw kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Wij controleren uw aanvraag. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u uw toeslag uitbetaald. Lees meer bij Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

1 keer aanvragen

Als u al toeslag hebt en u blijft voldoen aan de voorwaarden, dan loopt de toeslag automatisch door voor het volgende jaar. In december krijgt u de uitbetaling voor januari. Wij hebben uw voorschot voor het nieuwe jaar berekend met het meest recente geschatte inkomen dat wij op dat moment van u hebben.

U blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de schatting van uw inkomen. Controleer daarom regelmatig of uw geschatte inkomen nog klopt en geef het aan ons door als uw inkomen wijzigt. Dit kunt u doen met Mijn toeslagen. Zijn er andere wijzigingen? Geef die dan ook door.

U krijgt aan het eind van het jaar een voorschotbeschikking voor het nieuwe jaar. Hebt u deze aan het eind van het jaar niet gekregen? Dan hebt u volgens onze gegevens geen recht meer op de toeslag. U krijgt hierover altijd bericht. Denkt u dat u nog wel recht hebt op de toeslag? Dan kunt u deze opnieuw aanvragen.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Toeslag aangevraagd? Lees wat er daarna gebeurt in 4 stappen.

1. Voorlopige berekening

Na uw aanvraag maken we direct een voorlopige berekening van uw toeslag. Deze ziet u in Mijn toeslagen bij ‘Actuele berekening’.

2. Voorschotbeschikking

Binnen 5 weken na uw aanvraag ziet u uw voorschotbeschikking in Mijn toeslagen bij ‘Mijn beschikkingen’. Daar ziet u ook met welke gegevens we uw toeslag hebben berekend.

3. Uitbetalen

Nadat de voorschotbeschikking voor u klaar staat in Mijn toeslagen, krijgt u de toeslag uitbetaald. Dit is rond de 20e van de maand. Zie ook: Datums uitbetaling.

4. Definitieve berekening

Als het jaar voorbij is, krijgt u de definitieve berekening van uw toeslag. Dan zijn al uw definitieve gegevens bekend, zoals uw jaarinkomen.

Voorschotbeschikking: soms ontvangt u deze later

We controleren de gegevens van uw aanvraag. Hebben wij meer gegevens van u nodig? Dan krijgt u bericht waarin we u om deze gegevens vragen. Hierdoor kan het langer dan 7 weken duren voordat u een voorschotbeschikking en een 1e uitbetaling ontvangt.

Hebt u 13 weken na uw aanvraag nog niets gehoord van ons? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Buitenlandse belastingplicht.

Kwalificerende belastingplicht.
Kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Vanaf 2015 geldt de zogenoemde regeling voor Kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Je kunt niet meer kiezen voor behandeling als een binnenlands belastingplichtige. Deze regeling heeft zeker ook impact op grensarbeiders. Met name in de grensstreek. Zoals in mijn provincie Limburg. Hebben relatief veel mensen nu met deze regeling te maken.

Daarom mijn keuze voor dit onderwerp. Je woont in het buitenland maar werkt in Nederland in loondienst of bijvoorbeeld als zelfstandige. Oude situatie was dan je mocht kiezen tussen binnenlandse of buitenlandse belastingplichtig te zijn. Dat kon je dat aangeven op het IB formulier. Nu mag je deze keuze niet meer maken.

Je bent een zogenaamde kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dat betekend dat je wel gebruik mag maken van de voordelen van binnenlandsplichtig te zijn. Voldoe je aan alle voorwaarden van deze nieuwe regeling? Dan kun je dezelfde aftrekposten en heffingskortingen krijgen als een inwoner van Nederland.

Vanaf 2015 hebt je als kwalificerend buitenlands belastingplichtige alleen recht op aftrekposten en heffingskortingen, als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

Voldoe je niet aan alle voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat je over minder dan 90% van je wereldinkomen in Nederland belasting betaalt? Dan ben je buitenlands belastingplichtig. Bij de berekening van de inkomstenbelasting. Wordt dan geen rekening gehouden met aftrekposten en heffingskortingen. Je mag bijvoorbeeld de rente van de lening voor je eigen woning niet meer aftrekken bij je IB aangifte. Met andere woorden je mag geen gebruik maken van de voordelen die je hebt als je binnenlands belastingplichtig bent.

Wereldinkomen

Veel mensen hebben moeite met het begrip wereldinkomen. Weten niet wat dit nu daadwerkelijk inhoud. Je wereldinkomen is je totale Nederlandse en niet-Nederlandse inkomen samen opgeteld. Dit is het inkomen dat je in of vanuit Nederland heb. Daarbij opgeteld je niet-Nederlandse inkomsten (bijvoorbeeld je arbeidsinkomen of vermogen in een ander land dan Nederland).

Sociale verzekeringen

Welke invloed heeft deze nieuwe regeling op je sociale verzekeringen? Bent je verplicht verzekerd in Nederland voor sociale verzekeringen. Zoals bijvoorbeeld voor uw AOW? Dan wordt voor de berekening van de premie volksverzekeringen. Wel rekening gehouden met aftrekposten en heffingskortingen.

zie ook https://www.jaccoheijnen.nl/factuur-houdbaarheidsdatum/ en https://www.jaccoheijnen.nl/eigen-administratie-opzetten/

Wist u dat een factuur een houdbaarheidsdatum heeft?

Wist u dat een factuur een houdbaarheidsdatum heeft?

Houdbaarheidsdatum facturen.

Wist u dat op facturen ook een houdbaarheidsdatum zit??? Het blijkt zo te zijn dat op facturen een verjaringstermijn zit. Deze verjaringstermijn is er om de consumenten te beschermen. Zodat zij niet onverwacht jaren later alsnog ergens een factuur voor krijgen en vervolgens moeten betalen. Een vordering naar aanleiding van een overeenkomst verjaart na 5 jaren. Houd er wel rekening mee dat er verschillende verjaringstermijnen zijn. Dit is belangrijk nieuws voor de consument. Maar natuurlijk ook voor jouw als MKB ondernemer.

Herinneringen blijven versturen.

Het is belangrijk dat je herinneringen blijft versturen als ondernemer. Dit zorgt ervoor dat de vordering niet verjaart. Dus goed opletten dat debiteuren op tijd betalen en regelmatig een herinnering sturen is heel belangrijk. Zeker in een tijd waar de betaalmoraal niet altijd is wat het zou moeten zijn. Iedere keer als je als ondernemer een herinnering stuurt. Duw je de verjaartermijn weer een stuk naar voren. Als je als consument een factuur krijgt na de verjaringstermijn kun je d.m.v. een aangetekende brief. Kenbaar maken dat je deze factuur niet gaat betalen.

Sluit u een overeenkomst met een bedrijf, overheid of consument? Dan geldt vaak een betalingstermijn. Deze termijn mag niet onredelijk zijn. Er is geen wettelijke minimumbetalingstermijn. De betalingstermijn staat meestal in de algemene voorwaarden van de overeenkomst.

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegd.

Business-to-business (B2B)

  • Als u contractueel niets regelt, moet de factuur worden betaald uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur.
  • In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
  • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden

Uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur, moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk. De Rijksoverheid gebruikt de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-2014), de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2014) en de Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT-2014).

Wat kunt u doen als uw klant niet betaalt?

Als uw klant uw factuur niet of te laat betaalt, mag u een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

Incassokosten

Incassokosten zijn de kosten die u als schuldeiser maakt om een geldvordering te innen. Als uw schuldenaar deze niet uit zichzelf betaalt. De vergoeding is een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is € 40. Is uw schuldenaar een bedrijf (B2B)? Dan kunt u in een overeenkomst hiervan afwijken. Hebt u geen overeenkomst, dan geldt de wettelijke regeling.

Wettelijke rente

Bij leveringen aan bedrijven en overheid geldt de wettelijke rente voor handelstransacties. Bij leveringen aan consumenten geldt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. De percentages (xls) vindt u op de website van de Nederlandsche Bank.

Moet u een aanmaning naar uw klant sturen?

Alleen als uw klant een consument is. Is uw klant een bedrijf, dan bent u dit niet verplicht.

(zie tevens mijn bericht over https://www.jaccoheijnen.nl/eigen-administratie-opzetten/) en mijn berichten over de opvolger van de VAR verklaring. (https://www.jaccoheijnen.nl/opvolger-var-verklaring/ en https://www.jaccoheijnen.nl/opvolger-var-verklaring-deel-2/)

 

eigen administratie opzetten

eigen administratie opzetten
eigen administratie opzetten

Eigen administratie opzetten.

Heeft u vragen over het opzetten van je eigen administratie. Wil je weten wat het verschil tussen bijvoorbeeld winst en omzet is. Wil je graag weten wat er allemaal komt kijken als je als ondernemer van start gaat? Dan bied ik je graag een workshop aan om je dit te leren. Op een creatieve op maat gesneden manier leg ik je uit wat je allemaal moet weten. Is dit saai??? Ik denk dat dit allemaal reuze meevalt en dat het allemaal leuker is dan je denkt.

Voordelen als jezelf je eigen administratie kan voeren.

Heb je er veel voordeel van? Natuurlijk, want meer inzicht, geeft je ook meer mogelijkheden om je onderneming te leiden hoe jij dat specifiek wilt. Voorbeeld weet jij hoeveel omzet je moet draaien om maandelijks genoeg over te houden om van te leven. Want er is wel degelijk een verschil tussen omzet en winst. Niet al je omzet is geld wat je kunt besteden. Ondernemers die goed weten wat ze elke maand overhouden om van te leven en eventueel nog geld overhouden om te investeren, kunnen veel gerichter beleid voeren. Verder is het natuurlijk altijd handig als jezelf ook weet wat je cijfers zijn. Dus niet dat je alleen maar afhankelijk bent van je boekhouder, dit hoeft niet te betekenen dat je alles zelf moet doen van je eigen administratie. Wel dat je feeling krijgt met je winstgevendheid. Vaak maak je meer kosten en moet je nog diverse belastingen betalen als dat je vooraf ingeschat hebt.

Gevaar is dat je teveel gaat uitgeven, omdat je denkt dat je meer winst gaat maken als dat je daadwerkelijk aan het maken bent. Dit kan voorkomen worden door beter te weten wat je allemaal per maand moet betalen en dit goed in kaart te brengen voor derden maar zeker ook voor jezelf als ondernemer.

Op welke manier kan ik je hiermee van dienst zijn?
Ik kan je leren hoe je het beste een boekhouding kunt voeren en wat er in jouw specifieke situatie gewenst is, om allemaal te (moeten) weten. Per uur vraag ik 20 euro om je dit voor te rekenen. De bedoeling is dat je uiteindelijk zelf in staat bent om je eigen administratie te voeren.

Opvolger VAR verklaring deel 2

Opvolger VAR verklaring deel 2

cropped-cropped-cropped-cropped-cropped-cropped-default_main_image-1.jpg

Opvolger VAR verklaring deel 2

Het is nu werkelijkheid vanaf 1 mei is de VAR verklaring niet meer alleen bepalend of je als ondernemer daadwerkelijk zelfstandig bent of niet. Opdrachtgevers en ZZP’ers zullen nu afspraken gaan maken over de manier waarop je samenwerkt. Om te bewijzen dat je toch nog als zelfstandige blijft werken moet je samen een modelovereenkomst afsluiten. Kom je er samen achter dat de aard van werkzaamheden wel erg lijkt op werken in loondienst. Dan moet er loonbelasting afgedragen worden. Belangrijk hierin is of er een bepaalde gezagsverhouding is en of je als ondernemer de vrijheid hebt om zelf te bepalen hoe je de opdracht vervult. Bij de VAR verklaring liep vooral de ZZP’er risico bij een eventuele controle. Nu wordt deze verantwoordelijk gedeeld door opdrachtgever en ZZP’er.

Is de VAR verklaring nu helemaal verleden tijd?

Nee, dat is niet het geval, vanaf nu tot een jaar is er een zogenaamde overgangsperiode. Heb je een oude VAR verklaring en zijn je werkzaamheden van gelijke aard dan voorheen, kun je nog een jaar gebruik maken van de VAR verklaring. De fiscus (belastingdienst) zal in deze periode geen boetes uitdelen. Dus met andere woorden tot 1 mei 2017 hoef je geen boetes te vrezen. Let er ook op dat niet bij elke opdracht een modelovereenkomst nodig is. Als je voor particulieren werkt of als je opdracht zo duidelijk laat zien dat je dit niet in loondienst doet dan hoef dit niet. Het probleem ligt als je een of maar een paar grotere opdrachtgevers hebt, waarbij je een opdracht doet die je ook in loondienst zou kunnen doen. Nogmaals let er op dat er niet sprake is van een echte gezagsverhouding. Dat je altijd als ondernemer keuzevrijheid blijft houden, hoe je zaken aanpakt.

zie mijn vorige artikel over de opvolger van de VAR verklaring over wat een modelovereenkomst nu daadwerkelijk is.

https://www.jaccoheijnen.nl/opvolger-var-verklaring/

 

Fiscaal sparen

 

Fiscaal sparen

Fiscaal sparen via de bank kun je als aanvulling op je pensioen doen. Je mag per jaar een bedrag sparen boven op het bedrag dat je voor je pensioen al spaart. Echter je mag niet boven de zogenaamde jaarruimte gaan. Hoeveel je jaarruimte is kun je zien door een programma dat op de website staat van de belastingdienst. Fiscaal sparen betekend dat je een bepaald bedrag op een bepaalde spaarrekening zet. Dat je dit bedrag mag aftrekken bij je IB aangifte, dit doe je dan in box 1. De uitkering op pensioenleeftijd wordt pas belast. Het bedrag dat je nu spaart wordt niet belast via box 3 de zogenaamde vermogensbelasting van 1,2 procent. Banksparen is voordeliger dan een lijfrenteverzekering omdat een verzekeraar vaak 2,5 procent premie voor het gespaarde bedrag vraagt bij het zogenaamde banksparen heb je te maken met 0,5 procent, een stuk voordeliger dus. Als je gaat banksparen dan maak je een afspraak met je bank dat je gespaarde bedrag over bijvoorbeeld twintig jaren krijgt uitgekeerd. Groot voordeel bij banksparen is dat je niet verplicht ben om een bepaald bedrag te sparen, de hoogte van het bedrag dat je jaarlijks inlegt is jouw keuze. Bij een verzekeringsproduct ben je wel gebonden aan een afgesproken bedrag dat je jaarlijks moet inleggen.

Verschillende tarieven.
Houd er rekening mee dat er behoorlijke verschillen zijn in tarieven bij banksparen, het is belangrijk om van te voren uit te zoeken welke bank je het hoogste tarief uitkeert, dat kan verschillen van 0,6 procent tot 1,3 procent. Hierbij moet ik aangeven dat vooral verzekeringsbedrijven die ook een bankonderdeel hebben hier gunstig afsteken. Met name Centraal Beheer heeft gunstige tarieven. Vergeet niet dat fiscaal sparen voor een zelfstandige handig kan zijn als je een winst hebt van bijvoorbeeld 40.000 euro mag je maar liefst een bedrag van 3.873 euro fiscaal sparen.

 

 

faillissement fraude

Faillissement fraude crediteuren

Een faillissement is een regeling in het recht die gemaakt is om bedrijfsbeëindiging in goede banen te leiden nadat een bedrijf in betalingsproblemen is gekomen. Schuldeisers of de onderneming kunnen na betalingsproblemen bij de rechtbank het faillissement aanvragen. Door beter onderzoek naar fraude bij een faillissement kan men de nodige problemen voor o.a. ook kleine crediteuren voorkomen. Kleine crediteuren zijn vaak eenmanszaken die nog een bedrag te goed hebben van de onderneming die failliet gaat en zodoende door fraude hun geld niet meer terug krijgen. Het zijn vaak de kleine ondernemingen die hier het meest last van hebben. Het is dus zaak dat dit probleem goed aangepakt wordt.

In de Faillissementswet staat beschreven dat na een faillissement de curator in de rechten van de failliet verklaarde treedt. Die zegt de lopende financiële verplichtingen op en behartigt de belangen van zowel de failliet verklaarde onderneming als die van de schuldeisers. Alles van waarde dat nog in het bedrijf zit. Bijvoorbeeld het materieel en de inventaris, wordt door de curator verkocht en de opbrengst wordt onder de schuldeisers verdeeld.

Echter als door fraude het materieel en de inventaris reeds aan de onderneming is ontnomen blijft en zogenaamd niets meer over om de schuldeisers te betalen en blijven dezelfde schuldeisers met een schuld achter. Vooral het niet betalen van rekeningen is voor veel ondernemingen een groot probleem. Zo kun je op papier wel genoeg omzet draaien maar heb je er in feite niets aan omdat men niet of niet genoeg betaald. Dit leid er toe dat de onderneming die niet betaald wordt zelf in de betalingsproblemen komt. Dit zorgt dan ook voor een sneeuwbaleffect, dus optreden tegen dit soort fraude is van levensbelang.

Jaarlijks gaan er tienduizend bedrijven failliet in Nederland. De helft daarvan bestaat uit eenmanszaken en zzp’ers. Bij de rest draait het om vennootschappen. De laatste jaren zijn behoorlijk meer bedrijven failliet gegaan. Daarbij zijn er ook meer zaken waar fraude wordt gepleegd. Dus dit probleem aanpakken is het oplossen van een groeiend maatschappelijk probleem.

Faillissementsfraude is een maatschappelijk probleem.
Handel berust in belangrijke mate op vertrouwen. Faillissementsfraude ondermijnt het vertrouwen in het handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen en brengt de maatschappij op verschillende vlakken schade toe. Om te zorgen dat burgers en bedrijven vertrouwen kunnen hebben in het handelsverkeer is de aanpak van faillissementsfraude van groot belang.

 

eigen administratie opzetten

Eigen administratie opzetten.

Heeft u vragen over het opzetten van je eigen administratie. Wil je weten wat het verschil tussen bijvoorbeeld winst en omzet is. Wil je graag weten wat er allemaal komt kijken als je als ondernemer van start gaat? Dan bied ik je graag een workshop aan om je dit te leren. Op een creatieve op maat gesneden manier leg ik je uit wat je allemaal moet weten. Is dit saai??? Ik denk dat dit allemaal reuze meevalt en dat het allemaal leuker is dan je denkt.

Voordelen als jezelf je eigen administratie kan voeren.

Heb je er veel voordeel van? Natuurlijk, want meer inzicht, geeft je ook meer mogelijkheden om je onderneming te leiden hoe jij dat specifiek wilt. Voorbeeld weet jij hoeveel omzet je moet draaien om maandelijks genoeg over te houden om van te leven. Want er is wel degelijk een verschil tussen omzet en winst. Niet al je omzet is geld wat je kunt besteden. Ondernemers die goed weten wat ze elke maand overhouden om van te leven en eventueel nog geld overhouden om te investeren, kunnen veel gerichter beleid voeren. Verder is het natuurlijk altijd handig als jezelf ook weet wat je cijfers zijn. Dus niet dat je niet alleen maar afhankelijk bent van je boekhouder, dit hoeft niet te betekenen dat je alles zelf moet doen van je eigen administratie. Wel dat je feeling krijgt met je winstgevendheid. Vaak maak je meer kosten en moet je nog diverse belastingen betalen als dat je vooraf ingeschat hebt. Gevaar is dat je teveel gaat uitgeven, omdat je denkt dat je meer winst gaat maken als dat je daadwerkelijk doet. Dit kan voorkomen worden door beter te weten wat je allemaal per maand moet betalen en dit goed in kaart te brengen voor derden maar zeker ook voor jezelf als ondernemer.

Op welke manier kan ik je hiermee van dienst zijn?
Ik kan je leren hoe je het beste een boekhouding kunt voeren en wat er in jouw specifieke situatie gewenst is, om allemaal te (moeten) weten. Per uur vraag ik 20 euro om je dit voor te rekenen. De bedoeling is dat je uiteindelijk zelf in staat bent om je eigen administratie te voeren.

 

MKB en de banken.

 

MKB en de banken.

Het MKB heeft er veel last van dat kosten voor leningen nog veel te hoog zijn. Dit is niet mijn constatering maar van het ACM. Het ACM is een toezichthouder die er voor moet waken dat bijvoorbeeld ook banken zich aan bepaalde regels moeten houden. Het ACM voluit geschreven autoriteit consument en markt. Merkt dat de drie grote banken in Nederland namelijk; Rabobank, ABN Amro en de ING bank een te grote dominante rol hebben binnen Nederland. Hier is sprake van een oligopolie dit is een marktvorm waarbij vaak het gevaar is dat enkele aanbieders van een product of in dit geval een dienst, verboden prijs afspraken maken.

Vooral het MKB heeft hier last van en moet rentes betalen voor leningen die veel te hoog zijn.(dan te bedenken dat de rentes in zijn algemeenheid zeer laag zijn) Het probleem is dat de marktwerking waar altijd zoveel over gepraat wordt niet echt zuiver kan werken. Het zou goed zijn als er nieuwkomers op de markt komen die vervolgens de prijs (lees rente) kunnen gaan drukken. Dit zou een veel gezondere situatie opleveren en zeker menig MKB’ er helpen. Echter vergeet niet dat de grote banken in Nederland een hele sterke politieke lobby hebben. Zij zorgen ervoor dat dit niet zo maar gaat gebeuren. Soms vraag je je af of we nog echt in een democratie leven waar je het als kiezer nog echt iets te kiezen hebt. Van de 100 euro die de overheid uitgeeft, is nog maar 33 euro waar de kiezer rechtstreeks nog invloed op heeft. De rest wordt al bepaald door lobby’s en verdragen. Het is heel jammer dat niet meer mensen economisch bewust zijn en daardoor ook bewuster stemmen.

Nederland zou een veel gevarieerdere economie moeten hebben. Waar banken en verzekeraars veel minder moeten gaan uit maken van het totaal deel van de economie. Meer gespecialiseerde maakeconomie, voor ondernemers als van der Leegte heb ik veel respect, zij zorgen voor een economie die niet alleen op banken is gebaseerd maar ook dat nog daadwerkelijk iets geproduceerd wordt.

 

 

Fiscaal beleid 2016

Fiscaal beleid 2016

 

Er komen in 2016 diverse veranderingen in fiscaal en in sociaal beleid. Enkele belangrijke wijzigingen wil ik bij deze op een rijtje zetten.

Tweeverdieners met kinderen gaan er goed op vooruit, doordat de inkomensafhankelijke combinatiekorting omhoog gaat, kun je in deze situatie twee duizend of zelfs twee duizend en vijf honderd euro er op vooruit gaan in dit jaar. Verder stijgt de kinderopvangtoeslag. Vooral ouders die allebei werken gaan er op vooruit, dan moet een ouder minimaal 4.900 euro verdienen per jaar en de ander een volledige baan hebben. Verder gaat de kinderbijslag voor iedereen omhoog, dit met een bedrag van 6 euro per kwartaal voor kinderen tot en met vijf jaar. Heb je kinderen van 6 tot 12 jaar dan krijg je een stijging van 8 euro, voor kinderen van boven 12 jaar, krijg je een stijging van 9 euro.

Vermogen en sparen voor spaarders is er goed nieuws het heffingsvrij vermogen gaat met 3.100 euro omhoog, dat betekend dat je 24.437 euro mag sparen zonder dat je er belasting over moet betalen. In de toekomst zal vermoedelijk een grondige herziening komen van de vermogensbelasting. Want het blijft vreemd dat je belasting moet betalen over een fictief bedrag en niet over wat je werkelijk aan rente hebt ontvangen.

WW rechten worden minder, je kunt nu maximaal twee jaar een ww uitkering krijgen dat was voorheen ruim drie jaren. De versobering van deze uitkering is vastgelegd in de wet Werk en zekerheid. Deze wet is doorgevoerd door de minister van sociale zaken Asscher. Ook de opbouw van ww rechten wordt versoberd.

Eigen woning de verlaging van de hypotheekrente aftrek blijft doorgaan, het maximale tarief waar je nog hypotheekrente mag aftrekken komt dit jaar uit op 50,5 procent. Daar staat wel tegenover dat tweeverdieners een grotere leencapaciteit krijgen en dat als je een energievriendelijk huis aanschaft je een extra hypotheekruimte kunt krijgen van 27.000 euro.

Zorgpremies de zorgpremies zullen weer stijgen, de gemiddelde zorgpremie voor een basispakket wordt 1.204 euro. Waarbij ook nog eens het verplichte eigen risico stijgt naar 385 euro. Daar staat wel tegenover dat de zorgtoeslag stijgt tot 992 euro voor alleenstaande en 1.905 euro voor partners.

 

Opvolger VAR verklaring

Hoe zit het nu met de VAR verklaring in 2016, door het introduceren van de opvolger van de VAR verklaring zijn hier veel vragen over, ik probeer bij deze in mijn artikel meer duidelijkheid te geven. Per 1 mei gaat de opvolger in van deze VAR regeling, je werkt dan met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

WAAR HAAL IK DEZE OVEREENKOMSTEN VANDAAN?

De belastingdienst gaat goedgekeurde overeenkomsten op hun eigen website zetten, dus als opdrachtnemers of belangenorganisaties goede overeenkomsten hebben gemaakt, worden deze op de site van de belastingdienst gezet en kun je deze downloaden. Je zoekt dan de overeenkomst die past bij jouw organisatie en de sector waarin je zit. Bijvoorbeeld heb je een marketingbureau, dan zoek je de overeenkomst op die hoort bij deze sector. Hierbij moet ik wel vermelden dat er problemen zijn met bepaalde modelovereenkomsten en men hoopt dat men deze kinderziektes uit het systeem kan halen.

Zelf kun je ook deze overeenkomsten opstellen, deze kun je dan laten goedkeuren door de belastingdienst, want je wilt als opdrachtgever niet met de verplichting komen te zitten dat je loonheffingen moet gaan betalen. Deze verplichting kan ook nog op basis van terugwerkende kracht ingaan. Let dus goed op wat je doet, anders kun je behoorlijke bedragen terug betalen. Als je dit goed doet is een opdrachtnemer niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen WIA, WW en ZW, als je dit niet goed doet en er onduidelijkheid is dan kan dat wel zo zijn en moet je alsnog loonheffingen gaan betalen.Het is geen verplichting om je overeenkomst te laten goedkeuren door de belastingdienst, maar houd er wel rekening mee dat je een groot risico neemt als je overeenkomst toch niet goed genoeg is en dat je alsnog aangemerkt wordt als werkgever en niet als opdrachtgever. Let er ook op dat je overeenkomst up to date blijft want verandert er iets in jullie werkverhouding en de overeenkomst dekt niet meer de lading wat ooit is afgesproken, dan moet je alsnog loonheffingen betalen.

Heb je nog een VAR verklaring van 2015 en in 2016 doe je nog precies dezelfde activiteiten dan mag je nog gebruik maken van je oude VAR regeling. Denkelijk wordt dit recht dadelijk verlengd tot een bepaalde tijd maar meer informatie hierover bespreek ik in een volgend artikel.

 

 

 

 

Minder starters.

In onze provincie zijn er minder starters dan in vorige jaren, de ING heeft hier onderzoek naar gedaan en kwam tot de conclusie dat er 11 procent minder starters zijn dan voorheen. De voornaamste reden is dat er minder mensen gedwongen worden naar het zelfstandig ondernemerschap. Met andere woorden doordat de economie nu beter draait dan voorheen, kiezen mensen toch gemakkelijker voor een baan in loondienstverband. Dit zal zeker een reden zijn waarom er minder starters zijn, echter is dit de enige reden voor de terugloop. Zelf denk ik van niet, de politiek heeft al laten weten dat veel voordelen voor zzp’ ers gaan verdwijnen, dit zal zeker mensen afschrikken om als zelfstandige te gaan starten.

Naar mijn mening voert de politiek geen consequent beleid en is het beleid veel te veel gebaseerd op de waan van de dag. Ik mis lange termijn visie, wat wilt de politiek nu met de zzp’er wordt deze ook in de toekomst echt serieus genomen of was deze constructie een handige tool om veel mensen uit de kaartenbakken van het uwv te jagen. Ik vrees het laatste, toch vind ik de dat de zzp’ er een eerlijke kans moet krijgen, in de toekomst zal het zo zijn dat de vraag naar arbeid heel erg zal wisselen, de ene keer veel werkt de andere keer veel minder. De manier waarop zzp’ers werken, vind ik de juiste manier, zelf je broek ophouden, kijken waar er kansen zijn en in slappere tijden je vakkennis bij houden, dit gedrag moet door de overheid gesteund worden en niet gezien worden als buitenkansje om van een kostenpost af te komen.

Europese bankenunie

Europese bankenunie.

 

Om een volgende economische crisis te voorkomen, heeft de EU in september 2012 een plan gemaakt om te zorgen dat er een bankenunie komt. In maart 2014 is deze bankenunie een feit geworden, deze bankunie is bestemd voor de landen binnen de eurozone. Dus de landen die de euro als gemeenschappelijke munt hebben. Mede door de bankenunie is er een beter en strenger toezicht op de banken binnen de eurozone. Dit is natuurlijk een heel goed plan, we lijden denkelijk een miljardenverlies door het opkopen van banken, het zogenaamd nationaliseren van banken. Vooral de ABN Amro bank zal een hoge kostenpost blijken te zijn, nu is de verwachting als we ABN Amro gaan verkopen dat we op zijn minst daar 12 miljard euro op gaan verliezen. Dit afzetten tegen de 6 miljard die we moesten bezuinigen en die de maatschappij in zijn geheel heel hard raakt, laat zien hoe belangrijk het is dat nieuwe fouten niet meer gemaakt gaan worden.

Wat houdt een dergelijke unie concreet in ?

Het toezicht op banken in de eurozone moet precies hetzelfde worden, dus men moet in alle landen even streng zijn en er mag geen onderscheid meer zijn door eigen nationale regelgeving. Alle eurolanden doen automatisch mee en de niet euro landen maar die wel EU landen zijn mogen wel meedoen met deze bankenunie. Belangrijk is dat vooral het vertrouwen in de Europese banken omhoog gaat en dat er minder risico’s zijn voor de belastingbetaler, die uiteindelijk het te risicovol gedrag van de bank heeft moeten opvangen. De zogenaamde systeembanken hebben een belangrijke test moeten doen de zogenaamde stress-test en komen nu onder toezicht van een speciale afdeling van de ECB. (Europese centrale bank)

 

 

 

Ongelijkheid

Ongelijkheid

default_main_image

Niet alleen Thomas Piketty is tegen ongelijkheid ook nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz, waarschuwt nadrukkelijk voor de gevaren van ongelijkheid. Joseph Stiglitz is een Nobelprijswinnaar die zelfs vind dat de voortschrijdende globalisering de meest egalitaire samenleving kan doen verscheuren. Naar zijn mening zorgt globalisering helemaal niet tot meer welvaart voor iedereen, sterker nog in zijn eigen land, de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse elite de economie gekaapt en is de laatste jaren de ongelijkheid ongekend groot geworden. Het IMF heeft vastgesteld dat ongelijkheid, schadelijk is voor de economie en voor de welvaartsgroei, een betere verdeling van de middelen, zorgt nu juist voor een beter draaiende economie. Dus niet alleen uit het oogpunt van rechtvaardigheid maar ook uit het oogpunt van zorgen voor een betere economie, kun je de middelen beter verdelen op een eerlijkere manier.

In een eerdere blog heb ik reeds een kritische blik geworpen over een handelsakkoord tussen de E.U. en de Verenigde Staten, ook Joseph Stiglitz waarschuwt voor dit akkoord. Door dit soort groten handelsakkoorden krijgen multinationals nog meer macht en door meer deregulering kan de lokale overheid nog minder druk uitoefenen op bedrijven die op een onjuiste manier handel drijven. Uiteindelijk is dit niet gunstig voor ons als consumenten en voor ons als burgers. Zelf heb ik ook al eens opgemerkt dat ook in Nederland de bankwereld en de grootindustrielen door hun grote lobby’s in de politiek, teveel macht hebben en teveel bepalen in ons land. Dit zorgt ook voor ongelijkheid, is het wel zo dat er te weinig geld is voor goede zorg en onderwijs of blijft het geld hangen op de verkeerde plekken en daalt nooit of tot aan de desbetreffende werkvloer.

 

 

pensioenopbouw

Pensioenopbouw.

 

Als je begint met werken krijg je op dit moment als het goed is een zogenaamde startbrief, daarin staat de wettelijke informatie over hoe je pensioen wordt geregeld. Veel mensen begrijpen deze startbrief maar ten dele of helemaal niet. In de toekomst wordt dit probleem verholpen door het digitale overzicht Pensioen 1-2-3, het geeft op een fijne grafische manier aan hoe het pensioen is geregeld en met verschillende lagen. Deze lagen zorgen ervoor dat er minder verwarring is rondom dit moeilijke onderwerp. Elk laag dat je dieper gaat geeft meer inzicht en voor mensen die cijfermatig sterk zijn ingesteld is de derde laag het meest interessant.

Vooral de slechte structuur van veel startbrieven heeft geleid tot het ontwikkelen van deze digitale verbetering. Natuurlijk is niet alle digitalisering een zegen maar voor dit onderwerp is het zeker een meerwaarde, je krijgt een beter overzicht op een meer gestructureerde en begrijpelijkere manier. Let wel je krijgt bij deze site geen persoonlijke cijfers maar puur een betere uitleg van de pensioenregels en dat is al belangrijk genoeg. Het heeft ook een didactische waarde, het maakt mensen meer bewust van hun pensioen en het kan de theorie door een vriendelijke vormgeving beter uitleggen.

Nederlands belastingstelsel.

Nederlands belastingstelsel.

 

Het kabinet gaf op Prinsjesdag een globale indeling wat er aan de belastingen hervormd gaat worden. We missen de concretisering van de plannen in het toekomstig beleid. Wat gaat er nu echt veranderen, gaan we werken met een B.T.W. percentage geen 6% en 21% maar bijvoorbeeld een belastingpercentage van 15% voor alle producten en diensten. Een feit is dat het belastingstelsel onnodig ingewikkeld is en dat de belastingdienst al de moeite van de wereld heeft om iedereen op maat te bedienen. Het werken met belastingschijven bij inkomstenbelasting is dit effectief of kunnen we beter zorgen voor een simpelere vorm met minder schijven, zodat je bijvoorbeeld twee schijven krijgt, een schijf van inkomens tot 67.500 euro en een schijf van inkomens boven 67.500 euro.

Internationaal gezien vragen we weinig vennootschapsbelasting, is dit rechtvaardig te noemen als je bedenkt dat ondernemers met een eenmanszaak een veel hogere belastingdruk ervaren door het stelsel van inkomstenbelasting. Als je bedenkt dat bedrijven in het M.K.B. een veel hogere belastingdruk kennen als grote ondernemingen, terwijl eigenlijk M.K.B. bedrijven de ruggengraat zijn van onze economie, dan moet je je wel afvragen of het niet eerlijker kan en de vraag stellen of grote ondernemingen en ook banken niet een te grote lobby hebben in Den Haag en Brussel.

 

 

lage rente

Lage rente.

 

Is het hebben van een lage rente in een land een zegen of een vloek?? De effectieve rente op de Nederlandse staatsschuld is bij een tienjarige staatslening tussen de 1,13 en 1,18 procent. Dat is een hele lage rente die menig record verbreekt. Dit betekent dat de Nederlandse staat op deze manier minder hoeft te betalen voor zijn leningen. Dit klinkt goed, echter het is niet alleen maar goed nieuws.

De reden waarom de rente zo laag is van een minder fraai economisch verschijnsel, de economie in de eurozone zit nog volop in een stagnatie. De vraag wilt maar niet aanwakkeren, we hebben nog maar een inflatie van 0,9 procent en in Italie is er zelfs sprake van deflatie. Deflatie is dat het algemeen prijsniveau lager wordt i.p.v. hoger, dit kan heel gevaarlijk zijn want bij te lage prijzen gaan producenten niet meer produceren en consumenten wachten met hun aankopen. Want dezelfde consumenten weten dat over een tijdje de prijzen nog lager worden en stellen daarom hun aankopen uit.

Wie nu leent heeft veel voordeel want de rente is immers erg laag, nadeel is er voor de spaarders die minder rente krijgen voor hun spaargeld. Sparen begint dan minder te lonen, men zoekt dan alternatieve beleggingen en dat zijn dan vaker riskantere beleggingen. In aandelen wordt nu meer geld gestoken met als gevolg dat er meer vraag is naar aandelen en als er meer vraag is en het aanbod blijft gelijk dan stijgen de prijzen. Dit is de reden waarom de aandelen meer waard worden en de aandelenkoersen stijgen.

 

 

groeiende ongelijkheid

Groeiende ongelijkheid.

In Nederland komt er steeds meer een ongelijkheid in inkomens die niet meer rechtvaardig te noemen is. Vanuit de politiek wordt er te weinig gedaan om deze toenemende ongelijkheid af te remmen, de P.V.D.A. is niet meer in staat om goed tegenspel te bieden. Ze gaan veel te veel mee in het rechtse beleid van o.a. de V.V.D., naar mijn mening heeft dat zijn oorsprong bij Wim Kok. Hij wilde de ideologische veren afschudden en is het symbool geworden van keiharde kapitalistische denkbeelden.

Marktwerking lost heus niet alle economische en sociale problemen op, heel veel mensen in mijn omgeving hoor ik klagen over te hoge werkdruk of over het hebben van geen werk. Er klopt iets niet in onze economie, we zijn veel te veel doorgeslagen in het verkeerde liberalisme, liberalisme is tot op een zekere hoogte goed. Het teveel geven van subsidies is ook niet goed maar er zijn altijd zaken die je niet helemaal aan de markt kan overlaten. Bijvoorbeeld dijkbewaking en het leveren van goed zorg, dat kun je niet overlaten alleen aan de markt, dat bewijs vind je bijna elke dag terug in de dagbladen. Het geven van heel veel macht aan zorgverzekeraars vind ik verkeerd, zij hebben nu al vaak winsten van een half miljard euro, deze bedragen moeten terugvloeien naar de maatschappij. Nu wordt teveel bezuinigt op de werkvloer en niet bij het hoger management en overheadkosten in zorg maar ook in het onderwijs. Hierdoor ontstaat er een hele hoge werkdruk bij docenten, zorgverleners e.d. of ze hebben geen werk. Een mooie beeldspraak is dat je bij het snoeien van een boom ook eerst de top gaat snoeien en niet meteen bij de wortels gaat snoeien.